طنز و حکمت http://sinatokiohotel.mihanblog.com 2019-08-17T04:55:10+01:00 text/html 2008-04-04T20:34:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com se7en http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/49 <p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">از یکی می‌پرسن: بلدی پیانو بزنی؟! میگه: نه. ولی یه داداش دارم... اونم نه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یک بابایی یه ماهی تو پاکت دستش بوده، رفیقش میبیندش، ازش می‌پرسه: جریان ‌این ماهیه چیه؟ میگه: ‌دارم برای شام می‌برمش خونه. ماهیه میگه: مرسی من شام خوردم، منو ببر سینم</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی یه سکه اززیر خاک پیدا میکنه، روش نوشته بوده تاریخِ ضرب: 200 سال قبل از میلاد</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن غضنفر رو دارین؟! یارو میگه: نه. یکی میگه: پس من میخونم یادداشت کنین</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی میخواسته به فلسطینیا کمک کنه، براشون سنگ پست میکنه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی سوار اتوبوس میشه، میره یک گوشه وامیسته. راننده بهش میگه: آقا این همه صندلی خالی، چرا نمیشینی؟ یکی میگه: حالا صبر کن، دو دقیقه دیگه همین یک ذره جا هم پیدا نمیشه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی تو مانور شرکت میکنه، اسیر میشه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی میره مغازه میگه: آقا یه بیسکویت خوب بدین. بقاله میگه: ساقه طلایی خوبه؟ میگه نه. میگه: ویفر خوبه؟ میگه نه . میگه گرجی خوبه؟ میگه نه. میگه: مادر خوبه؟ میگه: قربان شما، دست بوسن</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی بچش نمیخوابیده، بهش ژل میزنه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به غضنفر گفتند: ?? شهریور چه روزیه؟ کمی فکر کرد و گفت: فکر می کنم ?? خرداد باشه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>!<p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">اصفهانیه موز می‌خوره معده‌اش تعجب می کنه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> ! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به غضنفر میگن چرا زن نمیگیری؟ میگه: ای بابا، کی میاد زنش رو بده به ما؟</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">باباهه (حواسش نبوده که کلاهش سرشه) به بچه‌اش می‌گه برو کلاه منو بیار. بچه می‌گه: بابا کلاهت که رو سرته! باباهه می‌گه: اه...پس...نمی‌خواد بری بیاریش</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">غضنفر یه نفر رو تو خیابون دید و پرسید: شما علی پسر ممدآقا پاسبان نیستی که توی ابهر سر کوچه چراغی مأمور بود؟ پسر گفت: چرا!؟ غضنفر گفت: ببخشید! عوضی گرفتم</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>. <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">مرد: بازهم که پارچه خریدی؟ زن: می‏خوام برات دستمال بدوزم. مرد: این که چهار متر پارچه است؟ زن با بقیه‏اش هم برای خودم یه پیرهن می‏دوزم</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>. <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی ترکه می‌رسه، می‌خورنش</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>. <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">دوتا پسر حوصله‌شان سر رفته بود. یکی از آنها گفت: بیا شیر یا خط بیندازیم. اگر شیر شد میریم دوچرخه سواری، اگر خط شد میریم فوتبال و اگر سکه روی لبه‌اش ایستاد میریم درس می‌خونیم</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی خبر داغ می‌شنود، گوشش می‌سوزد</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">موشه وارد داروخانه شد و گفت: آقا مرگ من دارید؟</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی چهار تا قالب صابون می‌خوره تا به مرز خودکفایی برسه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی نبض بیمار را گرفت و گفت: نمی‌دانم مریض مرده یا ساعت من خوابیده</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">ببینم، داداش شما چیکاره است؟ راننده است، «روی» ماشین بابام کار می‌کنه، داداش شما چطور؟ داداش من مکانیکه، «زیر» ماشین مردم کار می‌کنه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter" /><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" /><f eqn="sum @0 1 0" /><f eqn="sum 0 0 @1" /><f eqn="prod @2 1 2" /><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" /><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @0 0 1" /><f eqn="prod @6 1 2" /><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" /><f eqn="sum @8 21600 0" /><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" /><f eqn="sum @10 21600 0" /></formulas><path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f" /><lock aspectratio="t" v:ext="edit" /></shapetype><shape id="_x0000_i1025" style="WIDTH: 380.25pt; HEIGHT: 56.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یکی می‌ره سیگار فروشی: آقا سیگار برگ دارین؟ خیر. پس یک بسته کوبیده بدین</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1026" style="WIDTH: 284.25pt; HEIGHT: 37.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">معتادی که در حال کشیدن سیگار بود، می‌گوید: یه ژمین لرژه هم نمیاد که خاکشتر شیگارم بیفته</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>!<br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1027" style="WIDTH: 49.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1028" style="WIDTH: 49.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1029" style="WIDTH: 49.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">بچه‌ای از پدرس پرسید: فرق تفنگ و مسلسل چیست؟ پدرش جواب داد: پسرم وقتی من و مادرت حرف می‌زنیم بیا گوش کن. آن وقت می‌فهمی فرقش چیه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1030" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">چرا با جوراب خوابیدی؟ آخه اینطوری راحت‌تر می‌خوابم! واسه چی؟ واسه اینکه دیشب با کفش خوابیدم، خوابم نبرد</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1031" style="WIDTH: 200.25pt; HEIGHT: 40.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image009.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">مرد خسیسی که سی سال قبل از یک فروشگاه کفشی خریده بود، دوباره وارد همان مغازه شد و گفت: ما باز آمدیم</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>! <br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1032" style="WIDTH: 315pt; HEIGHT: 16.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image011.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">خروسه می خواسته زن بگیره پول نداشته می ره گالینا بلانکا می خره</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>!!! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1033" style="WIDTH: 271.5pt; HEIGHT: 47.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یه روز یه خرگوشه این قدرهویج می خوره یکی ازش میپرسه چرا این قدر هویج می خوری. خرگوش: هویجوری</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1034" style="WIDTH: 276pt; HEIGHT: 52.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image015.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به یکی میگن چرا یک حرف رو باید برات دوبار تکرار کنن. یکی میگه:ها؟؟</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1035" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یه روز از بابای شهید فهمیده می پرسن: از پسرت راضی هستی؟ میگه: چی میگی بابا. هنوز دارم قسط تانکه رو می دم</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>!! <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1036" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یه روز یکی می خواست بره بهشت زهرا گل فروشی بسته بود بجاش کمپوت خرید</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1037" style="WIDTH: 228pt; HEIGHT: 37.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image017.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یه پرگار ضربه ی مغزی می شه شش ضلعی می کشه</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> <br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1038" style="WIDTH: 420.75pt; HEIGHT: 15.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image019.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">گنجیشکه با موتور تصادف میکنه.....بیهوش میشه....میندازنش تو قفس...به هوش که میاد میله ها رو میبینه ..میزنه تو سر خودش میگه خاک بر سرم شد....موتوریه مرد</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>..... <p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1039" style="WIDTH: 302.25pt; HEIGHT: 17.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image021.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">الهی تو خورشید بشی من زمین که سالی یک بار من دور تو بگردم ولی تو سالی 365 بار دور من بگردی</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1040" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یكی تو انتخابات کاندید می شه 3 تا رای می یاره . شب می ره خونه خانومش یکی می خوابونه تو گوشش می گه: می دونستم پای یه زن دیگم وسطه</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1041" style="WIDTH: 235.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image023.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">بهترین انتقام از زنی که شوهرتون رو از چنگتون در اورده می دونی چیه؟ بذاری شوهرتون مال اون بمونه</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1042" style="WIDTH: 210.75pt; HEIGHT: 45.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image025.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به یه نفر می گن شما چه جوری شخصیت خودتون رو می شناسید؟ می گه یا ارایه بلیط</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1043" style="WIDTH: 267.75pt; HEIGHT: 24.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image027.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">زنها علاقه زیادی به ریاضیات دارند زیرا انها سن خود را تقسیم بر دو می کنند قیمت لباسهایشان را ضربدر دو و حقوق شوهرانشان را ضربدر سه و پنجاه سال هم به سن دوستان خود می افزایند</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1044" style="WIDTH: 278.25pt; HEIGHT: 60.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image029.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">خیلی خیلی ببخشید مزاحم وقت شریفتون شدم واقعا قصدی نداشتم اما یه سوال پیش اومده سالهاست که باید می پرسیم .......ایران که نفتش رو می فرسته به کشورای دیگه بشکش رو پس می گیره؟</span></b><span dir="ltr"></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span>!!!<p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1045" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 34.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image031.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">امروز روز خوشتیپ ترین دوست یا فامیل دنیاست تو هم این اس ام اس رو به کسی که فکر می کنی هیچ کس براش تبریک نمی فرسته بفرست</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1046" style="WIDTH: 271.5pt; HEIGHT: 47.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image013.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یه روز دوتا خلافکار با هم ازدواج می کنن بچشون می شه بسیجی .چرا؟ منفی در منفی مثبت</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1047" style="WIDTH: 420.75pt; HEIGHT: 15.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image019.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">از یه جوحه تیغی کوچولو می پرسن آرزوت چیه؟ نگاهی معصومانه می کنه می گه: بغلم می کنی؟</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1048" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یارو می ره الکتریکی میگه: گلاب به روتون لامپ دارید؟ یارو می گه: داریم ولی چرا گلاب به رومون؟ یارو می گه: اخه واسه توالت می خوام</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1049" style="WIDTH: 285pt; HEIGHT: 21pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image033.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یكی فیلم جنگی می بینه .اخر فیلم که تموم می شه جو می گیردش سینه خیز می ره تلویزیون رو خاموش می کنه</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1050" style="WIDTH: 49.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1051" style="WIDTH: 49.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1052" style="WIDTH: 49.5pt; HEIGHT: 39.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به یكی می گن برو سی دی خام بخر .می گه: صوتی یا تصویری؟</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1053" style="WIDTH: 284.25pt; HEIGHT: 37.5pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image003.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">همیشه از خدا می خواستم که تو زندگیم یه همراه خوب داشته باشم همراهی که همیشه کنارم باشه و من بتونم به راحتی باهاش ارتباط برقرار کنم خدایکیشو بهم داده همراه من نوکیاست مال تو چیه؟</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1054" style="WIDTH: 60pt; HEIGHT: 65.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image035.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1055" style="WIDTH: 60pt; HEIGHT: 65.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image035.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یكی می ره مکه تو مراسمی که باید به شیطون سنگ بزنه یهو سنگاش تموم می شه.....اونم به جاش فحش می ده</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1056" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">بچه : بابا هواپیمای به این بزرگی رو چطور می دزدن؟ بابا جون می ذارن بره بالا کوچیک که شد می دزدنش</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1057" style="WIDTH: 420.75pt; HEIGHT: 15.75pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image019.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">دختره به دوستش می گه نامزدت چه شکلیه؟ دوستش می گه: مثل اسب نجیب.مثل پلنگ مهربون. مثل شیر قوی .مثل عقاب تیزبین .دوستش میگه حالا کی بریم باغ وحش ببینیمش؟</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1058" style="WIDTH: 314.25pt; HEIGHT: 42pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image037.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">مرد دوستی را کشف کرد و عشق را اختراع کرد زن عشق را کشف کرد و ازدواج را اختراع کرد</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1059" style="WIDTH: 314.25pt; HEIGHT: 42pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image037.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">از ان به بعد مرد چیزهای بیشتری کشف کرد و اختراع کرد ولی زن همچنان مشغول خرید بود</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1060" style="WIDTH: 3in; HEIGHT: 1in" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image007.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به یكی می گن از مسافرت چی اوردی؟ می گه: تشریف</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1061" style="WIDTH: 30.75pt; HEIGHT: 35.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image039.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1062" style="WIDTH: 30.75pt; HEIGHT: 35.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image039.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1063" style="WIDTH: 30.75pt; HEIGHT: 35.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image039.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1064" style="WIDTH: 30.75pt; HEIGHT: 35.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image039.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یكی با یکی تصادف می کنه افسر می یاد میگه: کدومتون مقصرید؟.......یكیشون می گه والا من خواب بودم ندیدم از این اقا بپرس</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1065" style="WIDTH: 380.25pt; HEIGHT: 56.25pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">یكی رو می برن اعدام کنن بهش می گن تورو اعدام می کنیم تا درس عبرتی باشه واسه بقیه می گه:نمی شه بقیه رو اعدام کنید تا درس عبرتی باشه واسه من</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br /></span></b><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1066" style="WIDTH: 40.5pt; HEIGHT: 39pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image041.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1067" style="WIDTH: 40.5pt; HEIGHT: 39pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image041.wmz" /></shape><shape id="_x0000_i1068" style="WIDTH: 40.5pt; HEIGHT: 39pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image041.wmz" /></shape></span><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><b><span lang="FA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA">به یكی می گن برو با اره برقی 1000تا درخت بکن می ره 996 تا می کنه خسته می شه می شینه .می گن چرا نشستی؟روشنش کن 4تا دیگه هم بکن .می گه : ا مگه روشنم می شه؟</span></b><b><span lang="FO" style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: "Times New Roman","serif"; mso-themecolor: text1; mso-ansi-language: FO; mso-bidi-language: FA"><br style="mso-special-character: line-break" /><br style="mso-special-character: line-break" /><p /></span></b></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 5pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none"><span style="COLOR: black; FONT-FAMILY: "Arial","sans-serif"; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA"><shape id="_x0000_i1069" style="WIDTH: 312.75pt; HEIGHT: 33pt" type="#_x0000_t75"><imagedata src="file:///C:\DOCUME~1\ELAHE\LOCALS~1\Temp\msohtmlcli text/html 2008-04-04T20:34:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com se7en http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/48 به تركه میگن: با «آجر» جمله بساز، میگه با آجر كه جمله نمیسازن،‌ دیوار میسازن! به تركه میگن: با «اختاپوس» جمله بساز. میگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سایه! به تركه میگن: با «پیچ‌گوشتی» جمله بساز. میگه: داشتم میرفتم، سر پیچ گوشتی (زنی) واستاده بود كه نگو! به تركه میگن: با «تلاش» جمله بساز،‌ میگه: مادرم رفت بازار طلاشو فروخت! به تركه میگن: با «تویوتا و پاژرو» جمله بساز، میگه: تویوتاك قد كشیده، پاجیروفتی روی سینم! به تركه میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟ به تركه میگن: با «خرچنگ» جمله بساز، میگه:‌ كره خر چنگ نزن! به تركه میگن: با «رادار» جمله بساز میگه: از اینجا به خونه ما راداره!! به تركه میگن: با «ستیز» جمله بساز، میگه: موبایل سِت ایز آف (mobile set is off)!!! به تركه میگن: با «سی‌دی» جمله بساز، میگه: چُسیدی! به تركه میگن: با «شمشیر» جمله بساز، میگه: فدات شم شیر می‌خوری؟! به تركه میگن: با «شیشه» جمله بساز،‌ میگه: ساعت یك ربع به شیشه! به تركه میگن: با «علی» جمله بساز. میگه: صندلی به تركه میگن: با «قیمت» یك جمله بساز، گفت: مامان بدو تو آشپزخونه كه خورشت قیمت سوخت. به تركه میگن: با «كشاورز» جمله بساز،‌ میگه: ك... ‌كشا ورزش كنید! 1) می دونی چیه؟ دیگه فوتبالم فایده نداره همون انرزی هسته ای رو عشقه 3) در راستای وروده بانوان به استادیوم ها شعارها اصلاح می شود: شیر سماور . اگزوزه خاور . ا وا دیدی خواهر رفت کجای داور؟ 5) به میرزاپور می گن: چرا همش موقع سرود ملی می خندی؟ میگه اخه دایی پیشمه میگه شر زد از افق!!! 6) از علی دایی می پرسن چرا کمرت درد گرفت؟ میگه: خودتونم 90 دقیقه بازی رو سر پا تماشا می کردین کمر درد نمی گرفتین؟ بعد از بازی ایران و آنگولا خبرگزاریهای جهان اعلام کردند:سهراب و رستم به داد ایران رسیدند!! آخرین خبر/وزیر بازرگانی اعلام کرد: بعد از شکست ایران از پرتغال,قیمت انواع پرتغال به شدت کاهش یافته است و مردم میتوانند هم اکنون پرتغال شب عید خود را تهیه کنند و از این بابت خوشحال باشند. قناعت ثروت طبیعی است وتجمل فقر مصنوعی است (اینها رو به حالت اخبار بخونین. باحال تره!!) با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. بعلت داغ بودن اخبار ورزشی، یک راست میرویم سر اصل مطلب! مراجع خوردن ذرت مکزیکی و پرتقال رو تا جام جهانی آینده حرام اعلام کردند گوجه فرنگی و تخم مرغ‌های شما را خریداریم (هیئت استقبال از تیم ملی!) تست کنکور 85: علی دایی در بازی با مکزیک چه نقشی داشت؟ 1. نخودی 2. بیخودی 3.تماشاگری که می خواست بازی را از نزدیک ببیند 5. هر سه مورد 1.علی دایی به احتمال زیاد در بازی فردا مقابل ژاپن به بازی خواهد رفت. او که خود را برای بازی روز 5 مرداد 1425 آماده می‌کند، گفت: به لطف خدا و دعای خیرمردم مصدومیتم چندان مهم نیست و با عصای همیشگی در زمین حضور خواهم یافت و درپست تخصصی‌ام به مانند سنوات نزدیک به صورت تک مهاجم بازی می‌کنم و عصا را هم برای مصدومیت می‌برم، نه برای کهولت سن. وی اضافه کرد، عواملی مانند تغذیه و ... در آمادگی وی بسیار موثر است. به یکی میگن: چند تا حیوون نام ببر که پرواز کنه. میگه:‌ کبوتر، کلاغ، خر! بهش میگن: بابا خر که پرواز نمیکنه! میگه: بابا خره دیگه، یهو دیدی پرواز کرد! اولی از دومی میپرسه قبله کدوم طرفه؟! یارو نشونش میده، یکی میگه:‌ باید خیلی برم؟ آمریکاییه داشته تو رودخونه غرق میشده،‌ هی داد میزده: help me, hellllp! یکی از اونجا رد میشده میگه:‌ احمق جون اگه جای کلاس زبان کلاس شنا رفته بودی الان غرق نمیشدی تمساحه میره گدایی،‌ میگه:‌ به من بدبختِ مارمولک کمک کنید یکی سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ‌ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم یکی یه بسته هزار تومنی میشمره، 250 تومن کم میاره! به یکی میگن خیلی آقایی. میگه: ما بیشتر text/html 2008-04-04T20:34:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com se7en http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/47 سرمایه ی عمره آدمی 1 نفس است و اون 1 نفس از برای 1 هم نفس است. گر نفسی با نفسی هم نفس است اون 1 نفس از برای 1 عمر بس است برای هزارمین بار پرسید: تاحالا شده من دلت رو بشکنم ؟ منم برای هزارمین بار به دروغ گوفتم: نه. هیچ وقت.............. تا مبدا دلش بشکنه نمیدانم آسمان چگونه است و زمین چه سان که در هر چه مینگرم تو را میبینم، نمیدانم به چه می اندیشم که روز هست خود را از یاد برده ام ، تنها چیزی که میدانم این است که هر چه دورتر میروی یادت نزدیک تر میآید و هر چه کمتر تو را میبینم نقشت بیشتر در دلم مینشیند! میدونی بدترین چیز چیه؟اینه که شب فرشته پیشت بخوابه، صبح پاشی ببینی آقای سرابی ه!!!!!!!!! همه تن چشم شدم ، دنبال ID ی تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام CASE وجودم شدم آن USER دیوانه که بودم وسط صفحه ی DESKTOP ، ROOM یاد تو درخشید DING صد پنجره پیچید شکلکی زرد ، بخندید غم انگیزترین صحنه ای که در عمرم دیدم دارکوبی بود که به درخت پلاستیکی نوک می زد. دارکوب نگاهی به من کرد و گفت":دوست من!درخت هم درخت های قدیم!" فرق موز کوچیک باموز بزرگ چیه؟؟؟؟؟ بیخیال میرم از یه میمون دیگه می پرسم یه دوختره به bf اش میگه: تو بعد از ازدواج هم منو اینقدر دوست خواهی داشت؟؟؟ پسره میگه: اگه شوهرت گیر نباشه آره اگر 100 سال پس از مرگم قبرم را بشکافی؛ خواهی دید که بر روی قلبم نوشته است تنها تو را دوست دارم و فقط به تو فکر میکنم! امروز روز جهانی دزدیه،اگه دزد بودی اولین چیزی که از من میدزدیدی چی بود؟؟ text/html 2008-02-15T08:32:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com se7en والپیپر گاگو http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/46 سلام دوستان برای گرفتن والپیپر روی <a href="http://rapidshare.com/files/91985665/54i2it.jpg.html" target="_blank">http://rapidshare.com/files/91985665/54i2it.jpg.html</a>لینک  کلیک کنید. text/html 2008-02-13T22:32:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com se7en دانلود گلهای رئال http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/45  <p><a href="http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Baptista.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Baptista.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل اول - باپتیستا )</font></strong></p><p><a href="http://sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Raul1.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Raul1.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل دوم - رائول )</font></strong></p><p><a href="http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Robben.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Robben.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل سوم - روبن )</font></strong></p><p><a href="http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Raul2.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Raul2.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل چهارم - رائول )</font></strong></p><p><a href="http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Guti.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Guti.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل پنجم - گوتی )</font></strong></p><p><a href="http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Guti2.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Guti2.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل ششم - گوتی )</font></strong></p><p><a href="http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Drenthe.wmv"><strong><font color="#000000" size="2">http://www.sniadek.neostrada.pl/080210_Valladolid_Drenthe.wmv</font></strong></a><strong><font size="2"> ( گل هفتم - درنت )</font></strong></p> text/html 2008-02-13T22:32:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com se7en اخبار رئال http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/44 <p><font size="2">ایکر کاسیاس مصدو شد.</font></p><p><font size="2"></font></p><p><font size="2"> ایکر کاسیاس که در انگشت دست چپ خود احساس درد می کند امکان دارد در بازی برابر بتیس به میدان نرود.</font></p><p><font size="2">این دروازه بان در بازی دوستانه تیم ملی اسپانیا در برابر تیم ملی فرانسه دچار مصدومیت شد اما به ان توجهی نکرد و در بازی برابر تیم ویادولید نیز با برخورد به یکی از بازیکنان تیم حریف این مصدومیت بیشتر شد.</font></p><p><font size="2">در حال حاضر کاسیاس در تمرینات رئال جدا از سایر دروازه بانان به تمرینات ویژه می پردازد تا برای بازی برابر بتیس اماده شود اما از طرف دیگر شوستر نیز دست به کار شده است و در تمرینات از دو دروازه بان ذخیره تیم یعنی دودک و کودینا خواسته است با جدیت بیشتری تمرین کنند تا اگر کاسیاس نتوانست بازی کند از یکی از این دو استفاده کند.</font></p><p><font size="2">کاسیاس در ۶ سال اخیر فقط در ۳ بازی رئال غیبت داشته است یکی به دلیل مصدومیت یکی به دلیل محرومیت و دیگری به تشخیص مربی جهت استراحت دادن به این دروازه بان بوده است و در تمام ۶۲ بازی رسمی اخیر رئال در میدان حضور داشته است.</font></p><p><font size="2"><strong>نظر شخصی :</strong></font></p><p><font size="2"><strong>گل بود به سبزه نیز اراسته گشت </strong></font></p><p><strong><font size="2">تیم خودش کم مصدوم داشت حالا کاسیاس هم اضاف شد اما بعیده که نرسه هر طور شده کاسیاس رو اماده می کنن</font></strong></p> text/html 2007-11-08T23:41:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا انواع بوق http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/43 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع بوق: بوق کوچولو<br />معنی:  سلام علیک<br />كاربرد: احوال پرسی با راننده آشنا <p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma"><br /> <br />نوع بوق: بوق<br />معنی: به، خیلی مخلصیم<br />كاربرد: احوال پرسی با راننده آشنا<br /> <br />نوع بوق: بوق<br />معنی:  کجایی بی وفا<br />كاربرد: احوال پرسی با راننده آشنا<br /> <br />نوع بوق: بوق<br />معنی:  کجا؟<br />كاربرد: ویژه مسافرکشی<br /> <br />نوع بوق: بدون وقفه به مدت نیم ساعت<br />معنی: بدو بیا دیر شد<br />كاربرد: صدا زدن خانم جهت رفتن به مهمانی<br /> <br />نوع بوق: بدون وقفه معمولی با آهنگ<br />معنی: دیدید دید، دید دید!<br />كاربرد: جلوی مراکز درمانی هنگام مشاهده ماشین عروس، حتی خالی!<br /> <br />نوع بوق: بوق قطار روی پیکان<br />معنی: ندارد<br />كاربرد: نشانه ذوق سرشار راننده<br /> <br />نوع بوق: بوق کامیون روی موتور سیکلت<br />معنی: ندارد<br />كاربرد: نشانه بزرگواری موتور سوار<br /> <br />نوع بوق: صدای آژیر بجای بوق<br />معنی: بی‌بو، ببو<br />كاربرد: ویژه رانندگانی که عشق پلیس بازی دارند<br /> <br />نوع بوق: صدای خروس به جای بوق<br />معنی: قوقولی قوقو<br />كاربرد: ویژه روستایی‌های عزیز که سالهاست از روستا دور مانده‌اند! <p /></span></p><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">نوع بوق: صدای سگ، اسب و غیره<br />معنی: (چی بگم والا)<br />كاربرد: این كه می‌شنوی، احتمالا صدای ...<br /> <br />نوع بوق: تیس تیس<br />معنی: ندارد<br />كاربرد: کلاس بالای راننده </span> text/html 2007-10-31T21:41:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا نکته http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/42 <p>برای پول در آوردن سه راه وجود دارد:</p><p>۱.پدرت برات پول دربیاره</p><p>۲.پدر مردم رو برای پول درآوردن در آری</p><p>۳.پدرت برای پول درآوردن در آد</p><p>زندگی ما از این سه حالت خارج نیست.</p><p>پس اول بخند بعد گریه کن.</p> text/html 2007-10-18T00:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا جوات http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/41 <p>جوات (یا به روایتی جواد) كلمه‌ای قدیمی و صاحب یك فرهنگ خاص است. امكان توضیح این فرهنگ وجود نداشته و شرق شناسان و جامعه شناسان بسیاری در وصف آن سر به بیابان گذاشته اند، ولی نتوانسته‌اند تعریفی خاص برای آن بیابند. لذا ما در اینجا با ذكر یك مثال از این فرهنگ آنرا به شما معرفی می‌كنیم: </p><p>شخص جوات، دارای یك پیراهن میكروپیچ (نوع خاصی از پارچه پیج اسكن) به رنگ بنفش با یك شلوار خانواده (شلواری كه آنقدر گشاد و دارای پیله (پلیسه) است كه یك خانواده 12 نفری داخل آن جامیگیرد) مشكی رنگ از جنس كرپ است. كمربند چرمی با یك سگك كه اندازه آن حداقل به اندازه یك پیش دستی یا نعلبكی بزرگ است. كفشهای چرمی پاشنه تخم مرغی (قیصری) كه پاشنه آنرا خوابانده، بدون جوراب. دسته كلید بزرگی به اندازه تمام كلیدهای زندان اوین به كمك یك زنجیربه بند شلوارش وصل شده و در جیب شلوارش مقادیر كافی اسلحه سرد از جمله پنجه بكس، چاقو ضامن دار (دسته زنجان)، تیغ، زنجیر و ... در كنار یك عدد لنگ (دستمال یزدی) موجود است، كه البته لنگ گاهی آویخته به گردن، گاهی دور دست و گاهی در جیب اوست. یقه پیراهن او حداقل تا ناف باز است و دگمه ها فقط جنبه تزئینی دارند. ضمناً یقه پیراهن كاملاً چرك بوده و تقریباً سیاه رنگ می‌باشد... </p><p>ساعت سیكو 5 بر یك مچ و مچ‌بند چرمی مشكی بر مچ دیگرش دارد كه زیر آن اسم مریم، لیلا، محبوبه یا اسم دختر دیگری كه آخر معرفت و مرام بوده ولی نارو زده و رفته است، خالكوبی شده است. امتداد این خالكوبی گاهی به روی دست و انگشتان و ساعد و بازو هم كشیده میشود... در انگشتانش اغلب تعداد كافی انگشتر و در دستش یك تسبیح یازنجیر نازك جهت سرگرمی موجود است. اغلب ریش ستاری و سبیل، یا سبیل چخماقی دارد، و در صورتی كه سبیلش تراشیده شود تا چند روز نمیتواند به راحتی تعادل خود را حفظ كند. موهای او همیشه مرتب، چرب و پشت مویش تا پائین یقه‌اش بلند می‌باشد. روی صورت و دستهای این شخص اغلب جای چند بخیه مشاهده می‌شود. یك زنجیر طلا كه به آن بر حسب سلیقه یك آویز با طرح شمشیر، اسم یك دختر، یا هر چیز دیگری متصل است به گردن دارد. یك طرف سینه او قلنبه است چون در جیب پیراهنش یك پاكت سیگار خفن از جمله سیگار مگنا دارد. </p><p>این قبیل افراد اگر سوار سی‌جی‌125 نباشند، اكثراً در یك دستگاه خودرو با مشخصات ذیل مشاهده می‌شوند: این خودرو اغلب یك پیكان مدل قبل از 52، بدون تصادف و رنگ خوردگی، به رنگ سبز یشمی، قرمز جگری یا پیكان جوانان لیمویی و اخیراً گاهی پیكان صفر سفید یخچالی میباشد، معروف به Full Javaad Sysytem. </p><p>معمولاً كمك فنرها خوابیده و خودرو روی زمین میخزد، درها كاملاً رگلاژ و با یك اشاره كوچك بسته می‌شوند، تعداد زیادی آینه در آن كار گذاشته شده، كه حد اقل آن عبارت است از: آینه‌های استاندارد خودرو، دو عدد آینه بغل محدب، یك آینه محدب عریض (50 سانتیمتری) در وسط، دو عدد آینه در طرفین داشبورد در داخل، دوعدد آینه روی گلگیرها، دوعدد آینه گرد محدب كوچك در دو گوشه بالای شیشه جلو. یك عدد كله عروسك كه قبلاً داده اند منزل (عیال محترم، همسر آقای جوات!) آنرا آرایش كند آویزان است. علاوه بر این كله، اشیای زیاد دیگری نیز در این آویزگاه به چشم می‌خورد از جمله یك قرآن كوچك، انواع اشیای فلزی زینتی و اخیراً انواع بوگیر و خوشبو كننده اتومبیل. همچنین در دو طرف شیشه جلو، و سمت چپ شیشه عقب، انواع پرچمهای كوچك و تبلیغاتی شركتهای اتومبیل‌سازی، و پرچمهای كشورهای مختلف زیر هم ردیف شده‌اند. لازم به ذكر است كه تودوزی این خودرو فابریك بوده و روی آن یك روكش كرك‌دار به رنگ مشكی كشیده شده است. </p><p>جلوداشبورد و قسمت داخلی دربها از جنس چوب و فابریك كارخانه‌ای می باشد. این چوبها همیشه پارافین زده، براق و تمیز هستند. در بخش داخلی دربها، جائیكه شیشه بالابر نصب شده، تمام سطح از یك نایلون محكم و بیرنگ یا آبی كمرنگ پوشیده شده و زیر آن عكسهای انواع هنرپیشه‌های هندی، راكی، آرنولد ، شكیلا، گوگوش و ... موجود است. روی درب جاسیگاری جلو(كه بالای ضبط قراردارد) یك عكس عروس و داماد(عكس عروسی آقای جوات) نصب شده كه اگر مرد غریبه سوار شود درب جاسیگاری را باز می كنند تا عكس اندكی رو به پائین شده و توسط نامحرم دیده نشود... كلید كوچكی روی درب داشبورد موجود است (كلید داشبورد) كه یك جاكلیدی مناسب و حجیم به آن آویزان می‌باشد. </p><p>سیستم صوتی این خودرو از نوع دالبی استریو می باشد. ترجیحاً سونی 56، (سونی 60 ساخت بازار مشترك و ارزان قیمت‌تر است) یا در صورت وجود امكانات مالی، یك سیستم CD CHENGER در صندوق عقب. به هر حال چهار عدد باند بزرگ (معروف به خربوزه‌ای)، دوعدد در زیر شیشه عقب و دو عدد داخل دربهای جلو، یك ساب ووفر زیر شیشه عقب، و دو عدد تویتر كوچك در دوطرف بالای شیشه جلو. در صورت امكان نوار گوپس گوپس، نواری كه فقط صدای سنج از آن شنیده شود، یا جواد یساری وحمیرا گاهی داریوش و هایده و گوگوش هم شنیده شده است. دو عدد بوق بنزی و دو عدد پروژكتور بسیار قوی جلوی خودرو نصب شده است. توجه داشته باشید كه شخص جوات بسیار نسبت به خودروی خود حساس و غیرتی بوده و آنرا بالاتر از ناموس خود می‌داند</p> text/html 2007-10-18T00:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا انواع جوات http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/40 <p>وات تهویه </p><p>جوات تهویه‌ها بنا به شرائط جغرافیائی و اکو سیستم محیط به گونه‌ای غیر طبیعی سازگاری پیدا کرده‌اند. با توجه به نداشتن کولر در پیکان و هوای گرم تابستان جوات تهویه‌ها بصورت ژنتیکی دچار جهش در ژن کنترلی دست چپ شده و بر خلاف سایر انسانها که در هنگام رانندگی دستشان داخل ماشین است جوات تهوی‌ ها دستشان یک متر و ده سانت بیرون ماشین است. با این عمل دست جواتها خنک شده و گردش خون بدن جواتها را خنک می‌کند. </p><p>کاربرد دیگر این عمل آلودگی توربو در محیط زیست می‌باشد به آن معنا که علاوه بر دود اگزوز با دود سیگار آلودگی را به حد استاندارد در جهان سوم می‌رساند. </p><p>کاربرد سوم صرفه‌جوئی در عمر باطری است و با این عمل آنها یک دست راهنمای هوشمند دارند که در سرپیها و سبقتها به آنها کمک می‌کند. </p><p>  </p><p>توصیه ایمنی </p><p>شماره یک: اگر هوای داخل خودروئی که شما مسافر آن هستید گرم شد هیچوقت دست خود را بیرون نبرید و بهتر است از پا استفاده کنید که محکمتر است. </p><p>شماره دو: اگر راننده هستید و نزدیک به جوات تهویه‌ها شدید یک متر بیشتر از حد معمول برای سبقت فاصله بگیرید. </p><p>  </p><p>جوات وسطیکها </p><p>جوات وسطیکها علاقه شدیدی به رانندگی در همه جا به غیر از وسط لاین دارند و اگر از آئینه خود به عقب نگاه کنید هیچوقت تصویر کامل آنها را نخواهید دید. </p><p>در استانداردهای بین المللی رابطه قانونمند برای سرعت و فاصله از اتومبیل جلو وجود دارد که با وجود این جوات‌ها امکان اجرای این قانون در ایران فعلا وجود ندارد. </p><p>مهمترین اصل در رانندگی جوات وسطیکها پوزه ماشین می‌باشد و در واقع مهم آنست که یک وجب پوزه ماشینشان در آفسایت باشد و بعد از این آنها با تمام هیکل روی ماشین شما می‌آیند. جوات وسطیکها بسیار صمیمی و خونگرم هستند و هیچگاه نمی‌توانند ازماشینهای هموطنان دیگر دور باشند و علاقه شدیدی به چسبیدن و سریش شدن دارند و از پشت و بغل مداوم به شما می ‌سبند تا حدی که آیینه‌های یکدیگر را تاچ کنند. البته بعضی وقتها اینکار خوبی است چون شما میتوانید موسیقی زیبایی از هایده یا عباس قادری یا جواد یساری و یا تیس‌تیس... بشنوید. </p><p>جواد وسطیکها از سرعت 0 تا 125 کیلومتر سلطان جاده می‌باشند و تا این مرز سرعت هر کار دلشان بخواهد می‌کنند. </p><p>  </p><p>توصیه ایمنی: </p><p>شماره یك: در صورتی که جوات وسطیکها پشت شما بودند ابتدا از آینه به چشمشان نگاه کنید اگر او دارای موهای سیخ و فر بود و بصورت زاویه 90 درجه در چشمان شما نگاه کرد یک گاز محکم به موتور بدهید و دوباره نگاه کنیداگر موهایش سیخ شده بود بدون هیچ مقاومتی از سر راه او کنار بروید و اگر او با شما کمی فاصله گرفت و سمت راست یا چپ را نگاه کرد از جان شما صرف نظر کرده است و می‌توانید بدون نگرانی رانندگی کنید. </p><p>شماره دو: در صورتی که جوات از کنار به شما چسبید و شما خانم هستید لطفا با او کل‌کل نکنید و فاصله بگیرید و اگر آقا هستید شما اتومبیل خود را در وسط لاین قرار دهید و اروپائی رانندگی کنید و اجازه ندهید دور ماشین شما بیایند. اگر کنار رفت و درست رانندگی کرد که چه خوب و عالی ولی اگر صدای موتورش بلند شد و در دنده سنگین رفت سرعت خود را کم کنید و محترمانه راه بدهید. </p><p>شماره سه: اگر دیدید شما در خط سوم هستید و جوات مداوم به روی خط زرد می‌رود و صدای لاستیکهایش می‌آید و مدام چراغ می‌زند و بوق می‌زند یک دستمال سفید بیرون بیاورید و در صورت خالی بودن سمت چپ کنار بکشید. </p><p>شماره چهار: اگر جوات پشت سر شما مدام و بی دلیل بوق و چراغ زد اجازه بدهید عبور کنید و شما پشت سر او به مدت یک دقیقه هی بوق بزنید و چراغ بزنید تا ادب شود. </p><p>شماره پنج: صریحا به شما توصیه می کنیم اگر یک وقت از دست جوات وسطیکها عصبانی شدید و میزان ترشح هورمون لایی‌لایی‌کشی در شما بالا رفت خودتان را کنترل کنید و رادیو پیام را روشن کنید تا آرام بشوید و اگر افاقه نکرد بیش از سه دقیقه کل‌کل نکنید و اگر نه خدا شما را رحمت کند. </p><p>  </p><p>جوات دیزاینها </p><p>یك كارتونی بود بنام رامكال. در این كارتون یك كلاغی بود بنام پودو كه عاشق چیزهای براق مثل انگشتر، سكه، گردنبند، ساعت و… بود. </p><p>حالا این جوات دیزاینها هم عاشق چیزهای استیل، براق، هفت رنگ، چسب رنگ‌دار و چیزهای عجیب و غریب هستند. </p><p>روزی در یك پیكان مسافركش نشسته بودم. جای شما خالی یك تكه گلیم سفارشی انداخته بود روی صندلی‌ها. در جلوی داشبورد كلی گردنبند، جاسوئیچی، زنگوله و تسبیح آویزان بود از همه با حال تر این بود كه از وسط سقف یك لوستر چهار شاخه كوچك با كلی ذلم و زینبل آویزان بود. </p><p>واقعیت این است كه ما این كارها را مسخره می‌كنیم، اما نباید لذتی را كه از هنرمندی این افراد می‌بریم پنهان كنیم. این در واقع سبكی از هنر است با نام پریمتیو یا هنر اولیه كه قابل مقایسه با نقاشی غارهای بیش از 000/10 سال پیش از میلاد میباشد. </p><p>جوات دیزاینها كاملاً بی‌خطرند اما از لحاظ تهاجم فرهنگی، مشكل بزرگی هستند. چون برای اینها آرم playboy یا خرگوش هیچ فرقی ندارد و آرم كدام مسلك و مرامی كه باشد باز فرق ندارد. این افراد حاضرند تبلیغ هر چیزی را بكنند به شرط آنكه براق باشد یا چسب داشته باشد. </p><p>  </p><p>نكات ایمنی: </p><p>بیماری جوات دیزاینها مسری است و همه ژن ابتلا به آن را بصورت نهفته دارند. </p><p>برای اینكه سهواً دچار جوات دیزاینها نشوید قبل از تصمیم‌گیری برای اضافه كردن ذلم وزینبل تزئینی به اتومبیل خود خوب فكر كنید. </p><p>  </p><p>جوات دنجروسها </p><p>اگر روزی شوماخر بخواهد با اتومبیل فراری خود در خیابانهای تهران با دنجروسها مسابقه دهد مطمئنا بعد از مسابقه از اتومبیلرانی خداحافظی خواهد کرد . دنجروسها گونه‌هایی هستند متمایل به درندگان یك نكته قابل ذكر است و آن اینكه: هیچ وقت از شیر نترسید چون آن را نخواهید دید ولی از دنجروسها بترسید چون روزی حداقل 20 بار آنها را می‌بینید. </p><p>دنجروسهای نوع اول بسیار بی‌عاطفه‌اند و رانندگان پیر و خانمها و کارمندان با احتیاط و اشخاص ماشین دوست از دست آنها امان ندارند. دنجروسها عموما به صورت اتوبوسی سبقت می‌گیرند. یعنی از پشت به ماشین می‌چسبند و هی کله ماشینشان را بیرون می‌آورند و کافی است فقط 50 متر جلوتر خالی باشد که عمل سبقت را آغاز كنند. </p><p>در بزرگراهها از فاصله یک کیلومتری چراغ می‌زنند (و این نشانه استعمار انگلیس است که پیکان را طوری ساخته که دسته نور بالا از همه چیز در دسترس تر است و ترمزش خیلی قوی است!) ناف دنجروسها را با تصادف بسته‌اند و اگر یکی اشتباهی تصادف نکند یک دنجروس دیگر اورا بر اثر تصادف خواهد کشت. </p><p>دسته دوم دنجروسهای قراضه هستند که نشستن در خودرو آنها مانند نشستن بر روی صندلی مرگ است که دچار اتصالی شده است که ممکن است اگزوز بیفتد یا ترمز ببرد یا فرمان مرخص شود و یا سیم‌کشی بسوزد و تهویه داخل خودروها شبیه موتورخانه قیرسازی است. </p><p>  </p><p>نكات ایمنی: </p><p>شماره یک: اگر از دور دیدید چراغ می‌زنند خونسردی خود را از دست ندهید و اجازه بدهید عبور کنند و از شما یک کیلومتر فاصله بگیرد و بعدا شما نیز همان کار را دو بار تکرار کنید. </p><p>شماره دو: اگر در جاده دچار دنجروسها شدید و آنها قصد سبقت اتوبوسی داشتند، فوق العاده احتیاط کنید چون بیش از چهل درصد سبقتهای این افراد خطرناک است. </p><p>شماره سه: اگر مسافر هستید و دنجروس قراضه دیدید به لباسهای خودتان رحم کنید و سوار نشوید و اگر اشتباه کردید و سوار شدید حتما اگر کمربند ایمنی نداشت یک برگ کاغذ سفید بردارید و کل وصیت‌نامه خود را سریع بنویسید. </p><p>  </p><p>  </p><p>جوات سفری </p><p>اینگونه جوات به صورت گروهی و مستقل وجود دارد. در ابتدای فصل بهار كه موقع پوست‌اندازی است و كاپشن‌اندازی جوانها می‌باشد، مهاجرت این گروه از مناطق مركزی ایران به سمت جنگل‌های سرسبز شمال آغاز می‌شود. در این مسافرت طولانی كه به صورت غریزی در ذات این جاندار قرن بیست و یكم وجود دارد، عمل جهت‌یابی، مواجهه با خطرات و حیوانات درنده، لانه‌سازی موقت، همه به نظم حیرت‌انگیزی انجام می‌شود. مسیر حركت جوات سفری از میان كوهستانهای شمالی البرز و از مسیر فیروزكوه، چالوس و هراز انجام می‌شود. </p><p>در هنگام حركت گروهی جوات سفری‌ها، رعب و وحشتی در مسیر برای سایر جانداران ایجاد می‌شود. در این مسافرات طولانی تعداد زیادی از جوات سفری‌ها و جانداران بی‌گناه دیگر تلف می‌شوند. </p><p>جوات سفری‌ها از نوعی تكامل خاص در بین پستانداران سود می‌برند و آن اینكه قادرند یك آشپزخانه و یك خانه را در مسافتی بین 300 تا 500 كیلومتر همراه خود ببرند. نوعی از جوات سفری موسوم به نو كیسه‌داران قادرند حتی لوازم صوتی و تصویری با خود حمل نمایند. </p><p>جوات سفری‌های ایران بسیار خاص می‌باشند و مشابه این جانداران در هیچ فلات دیگری موجود نیست. </p><p>تعیین قلمرو برای جوات سفری‌ها مانند شیرهاست. یعنی شیرها با بجا‌گذاشتن آثار بدبویی از خود، قلمرو را برای رقیب تعیین می‌كنند و جوات سفری با بجا‌گذاشتن آشغال و بقایای غذا، قلمرو خود را برای مسافران مجاور تعیین می‌كنند. </p><p>با وجود آنكه مهاجرت و سفر در بین جانداران كار بسیار دشواری است، تنها جوات سفری‌ها هستند كه قدرت لذت بردن وصف‌ناپذیری از سفر دارند. </p><p>  </p><p>نكات ایمنی: </p><p>1- در قلمرو این پستانداران وارد نشوید. </p><p>2- از حركت كردن در فاصله كمتر از 50 متری آنها در جاده‌ها بپرهیزید. </p><p>3- در مناطقی اقامت كنید كه مطمئن باشید از دید جوات سفری‌ها محفوظ هستید</p> text/html 2007-10-05T08:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا یک آدم خوش شانس http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/27 <p>ز بدو تولد موفق بودم، وگرنه پام به این دنیا نمیرسید.</p><p>از همون اول كم نیاوردم، با ضربه دكتر چنان گریه‌ای كردم كه فهمید جواب «های»، «هوی» است.</p><p>هیچ وقت نگذاشتم هیچ چیز شكستم بدهد، پی‌درپی شیر میخوردم و به درد دلم توجه نمیكردم!</p><p>این شد كه وقتی رفتم مدرسه از همه هم سن و سالهای خودم بلندتر بودم و همه ازم حساب می‌بردند.</p><p>هیچ وقت درس نخوندم، هر وقت نوبت من شد كه برم پای تخته زنگ می‌خورد. هر صفحه‌ای از كتاب را كه باز میگردم، جواب سوالی بود كه معلمم از من می‌پرسید. این بود كه سال سوم، چهارم دبیرستان كه بودم، معلمم كه من را نابغه می‌دانست منو فرستاد المپیاد ریاضی!</p><p>تو المپیاد مدال طلا بردم! آخه ورق من گم شده بود و یكی از ورقه‌ها بی اسم بود، منم گفتم اسممو یادم رفت بنویسم!</p><p>بدون كنكور وارد دانشگاه شدم هنوز یك ترم از نگذشته بود كه توی راهروی دانشگاه یه دسته عینك پیدا كردم، اومدم بشكنمش كه خانمی سراسیمه خودش را به من رسوند و از این كه دسته عینكش رو پیدا كرده بودم حسابی تشكر كرد و گفت: نیازی به صاف كردنش نیست زحمت نكشید این شد كه هر وقت چیزی از زمین برمی‌داشتم، یهو جلوم سبز میشد و از این كه گمشده‌اش را پیدا كرده بودم حسابی تشكر میكرد. بعدا توی دانشگاه پیچید: دختر رئیس دانشگاه، عاشق ناجی‌اش شده، تازه فهمیدم كه اون دختر كیه و اون ناجی كیه! </p><p>یك روز كه برای روز معلم برای یكی از استادام گل برده بودم یكی از بچه‌ها دسته گلم رو از پنجره شوت كرد بیرون، منم سرك كشیدم ببینم كجاست كه دیدم افتاده تو بغل اون دختره! خلاصه این شد ماجری خواستگاری ما و الان هم استاد شمام!</p><p>كسی سوالی نداره؟</p> text/html 2007-10-05T08:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا نامه مادر قضنفر http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/26 <p>گضنفر جان سلام! ما اینجا حالمام خوب است. امیدوارم تو هم آنجا حالت خوب باشد. </p><p>این نامه را من میگویم و جعفرخان کفاش براید مینویسد. بهش گفتم که این گضنفر ما تا کلاس سوم بیشتر نرفته و نمیتواند تندتند بخواند،‌ آروم آروم بنویس که پسرم نامه را راحت بخواند و عقب نماند. </p><p>وقتی تو رفتی ما هم از آن خانه اسباب کشی کردیم. پدرت توی صفحه حوادت خوانده بود که بیشتر اتفاقات توی 10 کیلومتری خانه ما اتفاق میافته. ما هم 10 کیلومتر اینورتر اسباب کشی کردیم. اینجوری دیگر لازم نیست که پدرت هر روز بیخودی پول روزنامه بدهد. آدرس جدید هم نداریم. </p><p>خواستی نامه بفرستی به همان آدرس قبلی بفرست. پدرت شماره پلاک خانه قبلی را آورده و اینجا نصب کرده که دوستان و فامیل اگه خواستن بیان اینجا به همون آدرس قبلی بیان. </p><p>آب و هوای اینجا خیلی خوب نیست. همین هفته پیش دو بار بارون اومد. اولیش 4 روز طول کشید، ‌دومیش 3 روز، ولی این هفته دومیش بیشتر از اولیش طول کشید. </p><p>گضنفر جان، ‌آن کت شلوار نارنجیه که خواسته بودی را مجبور شدم جدا، جدا برایت پست کنم. آن دکمه فلزی‌ها پاکت را سنگین میکرد. ولی نگران نباش دکمه‌ها را جدا کردم وجداگانه توی کارتن مقوایی برایت فرستادم. </p><p>پدرت هم که کارش را عوض کرده. میگه هر روز 800 ،‌ 900 نفر آدم زیر دستش هستن. از کارش راضیه الحمدالله. هر روز صبح میره سر کار تو بهشت زهرا،‌ چمنهای اونجا رو کوتاه میکنه و شب میاد خونه. </p><p>ببخشید معطل شدی. جعفر خان کفاش رفته بود دستشویی حالا برگشت. </p><p>دیروز خواهرت فاطی را بردم کلاس شنا. گفتن که فقط اجازه دارن مایو یه تیکه بپوشن. این دختره هم که فقط یه مایو بیشتر نداره،‌ اون هم دو تیکه است. بهش گفتم: ننه من که عقلم به جایی قد نمیده، خودت تصمیم بگیر که کدوم تیکه رو نپوشی. </p><p>اون یکی خواهرت هم امروز صبح فارغ شد. هنوز نمیدونم بچه‌اش دختره یا پسره. فهمیدم بهت خبر میدم که بدونی بالاخره به سلامتی عمو شدی یا دایی. </p><p>راستی حسن آقا هم مرد! مرحوم پدرش وصیت کرده بود که بدنش را به آب دریا بندازن. حسن آقا هم طفلکی وقتی داشت زیر دریا برای مرحوم پدرش قبر میکند نفس کم آورد و مرد!‌ شرمنده. </p><p>همین دیگه، خبر جدیدی نیست. </p><p>قربانت - مادرت. </p> text/html 2007-10-05T08:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا داستان خرکی http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/25 <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">این داستانی است از زبان یك خر كه عاشق یك گاو شد. این داستان به هیچ وجه وجود خارجی نداشته و كلیه شخصیتها خیالی هستند.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">تو محله ما هر كی واسه خودش یه لقب داره الا من بیچاره كه همه همون خر صدام می‌كنن. آخه جریانایی داره واسه خودش، كه باعث شده به خاك سیاه  بشینم...<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">كسای زیادی تو محله ما هستن مثلا یكی از اونا كه همیشه عاشقه بهش میگن (خردل).<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">دوتام هستن كه مثل كاردو پنیر میمونن آخه یكیشون خیلی  خودخواهه و همش من من، میكنه كه بهش میگن (خرمن) و اون یكی هم كه همش باهاش دعوا میكنه بهش میگن (خرمنكوب).<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">یكیشونم هست كه از صبح تا شب تو خیابونا ول می‌گرده و همش به فكر عشقوصفاست (خر كیف) نام داره.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">یه خانوم و آقام هستن كه عاشق هم بودن و برای رسیدن به هم كلی سختی كشیدن و چون خیلی برای هم گریه كردن بهشون میگن آقای خراب و خانوم خرابه.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">یكیشونم هست كه همیشه حرفهای مردم رو از رو فضولی گوش میده، بهش میگن (خرگوش).<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">یه استاد موسیقی هم داریم كه چنگ میزنه كه بهش میگن (خرچنگ).<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">تو این میون یه خانم خیلی خوب هست كه معمولا كار به كار كسی نداره و برای خودش زندگی آرومی‌داره كه چون موهای اون بوره بهش میگن (زنبور) و یك مگس هم داریم كه چون از وقتی بدنیا اومد به خاطر مرگ بابا و مامانش، خرها اون رو بزرگ كردن بهش میگن (خرمگس ).<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">حالا از همه این حرفا بگذریم. من اشتباه بزرگی كردم كه عاشق شدم و الان مثل خر پشیمونم. یادم میاد بابای مرحومم می‌گفت: مبادا یكی بیاد و خرت كنه‌ها. منم تو دلم میگفتم توی خر چه میفهمی عشق چیه آخه. ولی حالا به حرفش رسیدم....<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">یه روز داشتم راه میرفتم و آواز می‌خوندم كه یه هو یه خانم گاو مثل گاو اومد و بهم تنه زد. منم مثل خر یه لقد زدم بهش. بیچاره بیهوش شد و افتاد رو زمین. خیلی ترسیدم. نمی‌دونستم چی كار كنم. مثل خر تو گل مونده بودم. آخر زنگ زدم بیان و با آمبولانس ببرنش. من هم باهاش رفتم. برای این كه زودتر خوب بشه و یه موقع گناهی به گردنم نیفته همه كار میكردم. پول بیمارستان و دوا و دكتر و خلاصه همه چی....<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">ولی خدا رو شكر كه حالش خوب شد و به خاطر كارهایی كه براش كرده بودم من رو بخشید. ولی مثل اینكه عاشقم شده بود. دیگه ولم نمیكرد. خلاصه اونقدر بهم بند كرد كه دوست دارم و عاشقتم كه بالاخره خرم كرد.  وقتی به بابام گفتم كه میخوام با خانم گاو ازدواج كنم بهم گفت: پسر مگه مغز خر خوردی؟ منم چه میدونستم، جوون بودم و خریت میكردم. بالاخره اونقدر اصرار كردم و در مقابل مخالفت مامان و بابام كله خر بازی در آوردم تا تونستم راضیشون كنم.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">بله ما با هم ازدواج كردیم و من فكر میكردم كه با هم زندگی خوبی خواهیم داشت آخه بیش از اندازه  بهش علاقمند شده بودم ولی همش اشتباه بود. بر عكس اون چیزی كه فكر میكردم كه زنم خیلی فهمیدست، خیلی هم كم عقل بود، درست مثل یه گاو.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">وقتی بچه‌دار شدیم مونده بودیم اسمش رو چی بذاریم، آخه اصلا با هم تفاهم نداشتیم .برای همین هم رفتم از مردم سوال كردم: از خانوم سوسك و آقای مار سوال كردم گفتن اسم بچشون رو گذاشتن (سوسمار).<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">از آقای مار و خانوم جوجه تیغی سوال كردم اونا اسم بچشون رو گذاشته بودن سیم  خاردار.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">آقای خروس و خانم گربه وحشی هم جواب دادن خروس جنگی.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">آقای اسب و خانم ماهی هم گفتن اسب آبی.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">آقای خر و خانم بز هم (خربزه ) گذاشته بودن.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">وقتی داشتم به خونه بر میگشتم تو راه به یه بچه جوجه برخوردم كه داشت بازی میكرد. میخواستم برم سراغ بابا یا مامانش تا در مورد اینكه اسم بچشون رو چی گذاشتن و چی شد كه این اسم رو انتخاب كردن، سوالاتی بكنم برای همین به بچه جوجه گفتم: پسرم مامان و بابات كجان؟ گفت: من مامان و بابا ندارم... گفتنم: اوه، اسمت چیه؟ گفت: جوجه ماشینی! منم یه بوسش كردم و رفتم.<p /></span></p> text/html 2007-10-05T08:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا آدم و حوا http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/24 <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">صدای راننده وانت بار كه داد میزد «هندونه به شرط چاقو بخور و ببر، جیگرتو حال میاره هندونه» رو شنیدیم.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">گفتم: زن، جون هر كی دوست داری بی خیال شو. اصلا بزار برم واست دو تا هندونه قرمز بگیرم بخوری جیگرت حال بیاد.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">اما گوشش به این حرفها بدهكار نبود.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">سرم رو بین و دوتا دستام گرفتم و پیش خودم گفتم حیف كه مجبور بودم فقط با تو ازدواج كنم.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">زن از تو یه دنده تر وجود نداره.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">در حالی كه برگهای دور كمرش رو مرتب میكرد و دستاش رو توی هوا تكون میداد گفت: همین كه هست<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">می‌خوای بخواه میخوای نخواه، اصلا اگه به حرفم گوش نكنی مجبوری امشب رو تنها بخوابی!<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">گفتم: آخه زن تو كه منو بدبخت میكنی حداقل به بچه‌هامون رحم كن<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">اونا چه گناهی كردن كه تا آخر عمر باید تاوان گناه تو رو پس بدن<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">اینو كه گفتم شروع كرد به جیغ و داد كردن<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">كه تو اصلا به من اهمیت نمیدی<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">تو برای من ارزش قائل نیستی<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">تو با من مهربون نیستی <p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">و....<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">گفتم باشه اصلا هر چی تو بگی.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">با هزار زحمت از یه درخت سیب بالا رفتم و یه دونه سیب چیدم و دادم بهش<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">و گفتم بگیر حوا جونم اینم سیب<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">دیگه چی میگی<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">اما چشم‌تون روز بد نبینه...<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">همینكه اولین گاز رو زدیم<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">خدا با اردنگی مارو انداخت اینجا<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">تازه از اون بدتر اینكه وقتی به حوا میگم ببین چه بلایی به سرم آوردی<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">با كمال پر رویی میگه: ببین مردهای مردم چه كارا كه واسه زنشون نمیكنند<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">از ماشین پژو گرفته تا تور آنتالیا واسه زنشون فراهم میكنند<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">من در حالی كه دهنم باز مونده بود داشتم به این فكر میكردم آخه جز ما دوتا كه زن و شوهری وجود نداشت كه حوا این حرفهارو میزد<p /></span></p><p class="MsoNormal"><span lang="AR-SA" dir="rtl" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma">خوب كه فكر كردم دیدم همه این حرف ها ریشه ژنتیكی داره و توی دهان همه زن های عالم وجود داره</span></p> text/html 2007-10-05T08:40:00+01:00 sinatokiohotel.mihanblog.com سینا داستان طنز http://sinatokiohotel.mihanblog.com/post/23 <p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 8.5pt"><span dir="rtl"></span>۱) </span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt">شركت [...] <p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt">زمینه فعالیت: [...]<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt">طریقه آشنایی: از طریق یكی از دوستانِ دوستِ دوستِ بستگانِ دوستِ یكی از بستگانمان<br />این شركت در مقایسه با سه شركت دیگری كه به‌شان سر زدیم یك‌جورهایی ابَرشركت محسوب می‌شود! آخر می‌دانید؟! اگر مثلاً به كسی بگویید در شركت میخ‌سازی مشغول به كارید، طرف خیلی تحویلتان نمی‌گیرد! عوام‌الناسند دیگر! عقلشان به چشمشان است.<p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt">می‌بینند میخ ریز است، در مشتشان جا می‌شود، نتیجه می‌گیرند كه شركت مربوطه در پیت است، پرسنلش هم دو زار سرشان نمی‌شود. از </span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-bidi-font-size: 10.0pt">high technology</span><span dir="rtl"></span><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt"><span dir="rtl"></span> بكار رفته در صنایع میخ‌سازی كه خبر ندارند!! اما اگر بفهمند در جایی كار می‌كنید كه محصولش نه‌تنها در مشتشان بلكه در جیبشان، اتاقشان، منزلشان، حیاطشان و... هم جا نمی‌شود، كفشان به طرز فجیعی می‌برد و كم می‌آورند. <p /></span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt">راستش ما اوایل تصور می‌كردیم كه پارتی‌مان در اینجا خیلی كلفت است، منتها با گذشت زمان دریافتیم كه این حضرات پیشاپیش ما را سر كار گذاشته‌اند. از این رو یكی‌دو جین فحش و نفرین گورآبادی آبدار نثار شركت و مدیرعاملش و محصولاتش و پارتی‌هایش و ... نمودیم بلكه متنبه شوند.</span></p><p dir="rtl" style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="AR-SA" style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Arial; mso-ansi-font-size: 8.5pt">ادامه دارد<p /></span></p>